Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.

Gąsiorowskiego 12/14
05-510 Konstancin – Jeziorna

(22) 703 06 67
(22) 703 06 66

http://www.ckr.pl

MISJA, WIZJA, CELE Polityka jakości Misja Misją Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. jest działalność na rzecz poprawy jakości życia osób cierpiących na schorzenia narządu ruchu, niepełnosprawnych ruchowo oraz osób z następstwami uszkodzenia układu nerwowego poprzez świadczenie wysokiej jakości usług z zakresu lecznictwa, rehabilitacji medycznej, społecznej oraz zawodowej, a także profilaktyki i propagowania zdrowego stylu życia. Wizja Poprzez ciągłe doskonalenie jakości działań we wszystkich obszarach aktywności Centrum, stały rozwój bazy i kierunków działalności oraz szkolenie pracowników, pragniemy utrzymać pozycję wiodącego ośrodka kompleksowej rehabilitacji w kraju, oferując naszym Klientom najwyższe standardy jakości w dziedzinie lecznictwa, rehabilitacji medycznej, społecznej oraz szkolnictwa specjalnego. Cele Jakości Jako cele strategiczne w rozwoju jakości usług przyjęte przez Zarząd Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. dla zapewnienia realizacji Misji i Wizji Centrum wyznaczamy: Tworzenie optymalnych warunków sprzyjających szybkiej poprawie zdrowia Pacjentów, z uwzględnieniem Ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań, Zapewnienie najlepszych warunków pozwalających na rozwój zawodowy, społeczny i osobisty oraz poprawę zdrowia: uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz uczestnikom kursów zawodowych, Oferowanie najwyższej jakości usług szkoleniowych, odpowiadających potrzebom i oczekiwaniom Klientów oraz warunkom rynku pracy, Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez świadczenie szerokiego wachlarza usług z zakresu sportu, rekreacji, odnowy biologicznej. Zapewnienie profesjonalnej, życzliwej i sprawnej obsługi Klientów Centrum. Zapewnienie zespołu pracowników i współpracowników gwarantujących swoim wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi i predyspozycjami realizację celów Polityki Jakości Centrum. Deklarujemy pełne zaangażowanie oraz zapewnienie zasobów dla realizacji powyższych celów, stałe doskonalenie działalności wszystkich komórek organizacyjnych Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. oraz wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2008. Zarząd Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. deklaruje, iż niniejsza Polityka Jakości jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników i współpracowników Centrum.