Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.

Gąsiorowskiego 12/14
05-510 Konstancin – Jeziorna

(22) 703 06 67
(22) 703 06 66

http://www.ckr.pl

MISJA, WIZJA, CELE
Polityka jakości

Misja
Misją Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. jest działalność na rzecz poprawy jakości życia osób cierpiących na schorzenia narządu ruchu, niepełnosprawnych ruchowo oraz osób z następstwami uszkodzenia układu nerwowego poprzez świadczenie wysokiej jakości usług z zakresu lecznictwa, rehabilitacji medycznej, społecznej oraz zawodowej, a także profilaktyki i propagowania zdrowego stylu życia.

Wizja
Poprzez ciągłe doskonalenie jakości działań we wszystkich obszarach aktywności Centrum, stały rozwój bazy i kierunków działalności oraz szkolenie pracowników, pragniemy utrzymać pozycję wiodącego ośrodka kompleksowej rehabilitacji w kraju, oferując naszym Klientom najwyższe standardy jakości w dziedzinie lecznictwa, rehabilitacji medycznej, społecznej oraz szkolnictwa specjalnego.

Cele Jakości
Jako cele strategiczne w rozwoju jakości usług przyjęte przez Zarząd Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. dla zapewnienia realizacji Misji i Wizji Centrum wyznaczamy:

Tworzenie optymalnych warunków sprzyjających szybkiej poprawie zdrowia Pacjentów, z uwzględnieniem Ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
Zapewnienie najlepszych warunków pozwalających na rozwój zawodowy, społeczny i osobisty oraz poprawę zdrowia: uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz uczestnikom kursów zawodowych,
Oferowanie najwyższej jakości usług szkoleniowych, odpowiadających potrzebom i oczekiwaniom Klientów oraz warunkom rynku pracy,
Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez świadczenie szerokiego wachlarza usług z zakresu sportu, rekreacji, odnowy biologicznej.
Zapewnienie profesjonalnej, życzliwej i sprawnej obsługi Klientów Centrum.
Zapewnienie zespołu pracowników i współpracowników gwarantujących swoim wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi i predyspozycjami realizację celów Polityki Jakości Centrum.
Deklarujemy pełne zaangażowanie oraz zapewnienie zasobów dla realizacji powyższych celów, stałe doskonalenie działalności wszystkich komórek organizacyjnych Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. oraz wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2008.

Zarząd Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. deklaruje, iż niniejsza Polityka Jakości jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników i współpracowników Centrum.