Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

 1. Operatorem wyszukiwarki Cenazabiegu.pl (dalej zwanego „Serwisem) jest CenaZabiegu.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wiślisko 1, 31-538 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000450469, NIP 6751487112, o kapitale zakładowym w wysokości 25.000 PLN (dalej zwany „Operatorem”),

 2. Niniejszy dokument znajduje się pod adresem www.cenazabiegu.pl (dalej zwany „Regulaminem”) także w formie pliku pdf umożliwiającego pobranie i wielokrotne odtwarzanie przez Użytkownika, stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Serwis.

 3. Serwis dostępny jest w domenie internetowej www.cenazabiegu.pl. Operator świadczy usługi droga elektroniczną polegające na umożliwianiu Użytkownikom zapoznawania się z materiałami informacyjnymi zamieszczonymi w Serwisie tj. prezentuje informacje dotyczące w szczególności cen usług oferowanych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą („Usługi”).

 4. Podmiotem świadczącym usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu jest CenaZabiegu.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

 5. Każdy z Użytkowników może skontaktować się z Operatorem pod adresem Cenazabiegu Sp.z.o.o. ul.Wiślisko 1, 31 – 538 Kraków , pod numerem telefonu – Dział Obsługi Klienta: 666 893 400,oraz pod adresem e-mail – biuro@cenazabiegu.pl

 6. Każdy korzystający z Serwisu (zwany dalej „Użytkownikiem”) zobowiązuje się podczas korzystania z Serwisu do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu oraz potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez Operatora, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

 7. Treści i Usługi dostępne w Serwisie są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu. Usługi są świadczone na rzecz Użytkowników bezpłatnie, chyba że Operator uzależni świadczenie usługi od wcześniejszego uiszczenia opłaty. W żadnym razie opłaty za korzystanie z Serwisu nie zostaną naliczone, jeżeli Użytkownik nie został uprzednio poinformowany o konieczności ich uiszczenia i nie wyraził na to zgody.

 8. Serwis nie reklamuje, nie prowadzi, ani nie pośredniczy w sprzedaży usług medycznych, a jedynie informuje o usługach podmiotów prowadzących działalność leczniczą współpracujących z Serwisem. Informacje zawarte w serwisie nie stanowią oferty podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Serwis nie jest przeznaczony do dokonywania transakcji handlowych ani zawierania umów dotyczących świadczeń leczniczych pomiędzy Użytkownikami a podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą. Operator oświadcza, że nie świadczy usług medycznych.

 9. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za treść prezentowanych informacji przez osoby trzecie jest podmiot zamawiający prezentację takich informacji.

 10. Do korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu wymagane jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową.

 11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator wykorzystuje mechanizm cookies, który polega na zapisaniu na komputerze Użytkownika odpowiedniego pliku tekstowego celem jego identyfikacji i na tej podstawie odpowiedniego dostosowywania usług i informacji do osobistych preferencji Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat cookies oraz postępowania w przypadku braku zgody na ich zapis w urządzeniu Użytkownika znajdują się w Polityce cookies.

 12. Operatorowi przysługuje prawo do kształtowania treści Serwisu, poprzez usuwania wszelkich treści udostępnionych przez użytkowników w przypadku, jeśli zachodzi podejrzenie, iż mają one charakter bezprawny, nierzetelny, sprzeczny z postanowieniami obowiązującego Regulaminu lub usunięcie/modyfikacja treści powodowane są ważnymi zmianami związanymi z przebudową/reorganizacją Serwisu.

 13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zawartość, szata graficzna oraz układ elementów, ich dobór, a także organizacja systematyczna Serwisu chroniona jest prawem autorskim i wszelkie kopiowanie oraz rozpowszechnianie całości lub części utworów zamieszczonych w portalu jest zabronione bez zgody Operatora.

II. Zakres Serwisu

 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi:

  • uzyskanie informacji o usługach oferowanych przez przedsiębiorców prowadzących działalność leczniczą,

  • przekierowanie na strony podmiotów, prowadzących działalność leczniczą których informacje są prezentowane w Serwisie.

 2. Operator dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie przez przedsiębiorców prowadzących działalność leczniczą były przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. Jednakże, aby sprawdzić pełną aktualność ceny, opisu oraz dostępność usługi medycznej Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej przedsiębiorcy prowadzącego działalność leczniczą, który daną informacje prezentuje.

 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z przedsiębiorcą prowadzącym działalność leczniczą, od którego dana oferta pochodzi.

 4. Żaden Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie.

 5. Żaden Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia Operatora umieszczać w jakichkolwiek publikacjach i innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Serwisie.

 6. Operator udostępnia na stronie www.cenazabiegu.pl chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty na www.cenazabiegu.pl wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.

 7. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

III. Zawarcie oraz rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Dla świadczenia na rzecz Użytkownika Usługi przez Operatora nie jest wymagana rejestracja a Operator zobowiązuje się do jej świadczenia za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu.

 2. Warunkiem skorzystania z Serwisu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Serwisu: wszystkimi postanowieniami tego Regulaminu.

 3. Umowa na świadczenie usługi polegającej doraźnym na wyświetleniu stron Serwisu, rozwiązuje się w chwili zaprzestania wyświetlania stron WWW Serwisu.

IV. Ochrona prywatności

 1. Korzystanie z Usługi nie wymaga podania danych o charakterze danych osobowych.

 2. W przypadku korzystania z Usług w postaci modułu zadawania pytań, dla ich realizacji konieczne jest udostępnienie Operatorowi danych osobowych Użytkownika (takich jak np. adres e-mail, imię, nazwisko).

 3. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak udostępnienia danych lub żądanie zaprzestania wykorzystywania danych już udostępnionych może powodować brak dostępu do usług, które bez przetwarzania w/w danych nie mogą być świadczone.

 4. Celem udostępnienia danych osobowych jest umożliwienie świadczenia usług na żądanie Użytkownika przez Operatora i współpracujące z nim podmioty trzecie, lub odpowiedź na zadane przez Użytkownika pytania.

 5. Administratorem danych osobowych zbieranych w celu świadczenia Usług jest Operator.

 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania, modyfikacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

.

V. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres maila Operatora: biuro@cenazabiegu.pl lub listownie na adres pocztowy: Cenazabiegu.pl Sp z.o.o. ul. Wiślisko 1, 31-538 Kraków.

 3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

 5. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Operator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

VI. Warunki techniczne

 1. Do korzystania z Usług Serwisie niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 8 lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej).

VII. Postanowienia końcowe

 1. Przyjęty w na stronach Serwisu wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

 2. Serwis zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.

 3. Treści udostępniane na stronach Serwisu mogą być opatrzone znakiem „Copyright” podmiotu, któremu przysługują stosowne prawa autorskie.

 4. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).

 

 1. Operator, w granicach dopuszczalnych przez prawo, a w szczególności tak daleko, jak to jest możliwe w stosunku do Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, nie ponosi odpowiedzialności za:

  • sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz jego przydatność dla Użytkowników oraz indywidualne decyzje podejmowane przez Użytkowników na podstawie treści zawartych w Serwisie,

  • treść i formę materiałów zamieszczanych przez podmioty prowadzących działalność leczniczą i profilaktyczną oraz zawartość docelowych stron internetowych,

  • niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji (usług i funkcjonalności) udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu,

  • szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi przez Operatora

 1. Operator, w granicach dopuszczalnych przez prawo, zastrzega sobie prawo do:

  • okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach Serwisu w całości lub części,

  • uniemożliwienia dostępu do treści i zasobów Serwisu w trybie i na warunkach art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 2. Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, a także stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych, jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność Serwisu i przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania.

 3. Operator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.

 4. Operator zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.

 5. Operator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika w związku z realizacją umowy sprzedaży towarów i usług i dostarczenia w określony przez Użytkownika sposób, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 6. Operator oświadcza, iż niezależnie od formularzy kontaktowych, Operator gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną Operatora, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.

 7. Gdy użytkownik kontaktuje się z Operatorem za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty elektronicznej, itp. przekazuje Operator swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email itp. Dane zbierane w ten sposób będą przetwarzane tylko i wyłącznie w związku z zapytaniem i prowadzeniem korespondencji.

 8. Podczas wizyty użytkownika w serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące takiej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czy też dane służące do lokalizacji geograficznej użytkownika, w celach technicznych, związanych z administracją serwerów portalu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników.

 9. Stosownie do zapisu art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), Operator może zostać zobowiązana do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych, na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.